Karin Andersson.
Hanna Eriksson

Hon blir butikschef på nya KappAhl

Affärsliv24.
Det är Karin Andersson som blir butikschef när KappAhl slår upp portarna i Lycksele.
Roland Edlund
Publicerad 15 april kl. 08:00

När öppnar bu­tiken och hur många an­ställda är ni?
– Vi öppnar tors­dag den 27 ap­ril och det är fem butiks­säljare och jag.

Vil­ka blir dina kol­le­gor i bu­tiken?

– Det är ett gäng Lyck­se­le­tjejer i ål­drarna 19–34, där alla har ti­digare er­fa­ren­het från handelsbranchen och butiks­arbete i olika ut­sträckning.

Var det många som sökte jobb i bu­tiken?

– Cir­ka 40 sö­kan­de för samt­liga tjänster.

Du har gått KappAhls in­tern­ut­bild­ning för att bli butiks­chef. Hur lång är den och vad in­ne­håller den?

– Den är åtta må­nader lång, från no­vem­ber till juni då det firas med ex­a­men. Ut­bildningen ger en över­gri­pan­de bild av vad det in­ne­bär att ar­beta som butiks­chef inom KappAhl och att leda ett team. Ut­bildningen varvas med kurs­till­fäl­len och mel­lan­lig­gan­de hem­upp­gifter/pro­jekt. Hu­vud­punkterna som ut­gör en röd tråd är ekonomi och le­dar­skap, och det är ett om­väx­lan­de upp­lägg med bland an­nat se­mi­na­ri­er, prak­tisk öv­ning och hem­upp­gifter.

Be­rätta om en upp­gift.

– Att sjö­sätta en pro­jekt­idé med mål att öka om­sättningen på sin nu­va­ran­de ar­bets­plats, leda sälj­teamet, driva pro­jektet un­der kurs­tiden för att se­dan kun­na ut­läsa och ar­gu­men­tera för vil­ka eko­no­miska ut­fall det blev.

Var­för eta­blerar sig KappAhl i Lyck­se­le och var­för tackade du ja till att bli butiks­chef?

– Vårt kon­cept brukar fun­gera bra i min­dre städer och det har funnits in­tres­se för KappAhl från Lyck­se­le.

Vad be­tyder det för dig att ha rollen som butiks­chef?

– För mig är det­ta en fan­tas­tisk chans som verk­li­gen inte dyker upp var­je dag. Att prak­ti­sera det man lärt, ta steget både yr­kes­mäs­sigt och pri­vat att flytta till en helt ny stad är ju ett otro­ligt spän­nan­de även­tyr – och jag gillar även­tyr.

Det blir tuffare för han­deln i Lyck­se­le. Inte min­st kon­kur­rensen från Umeå mär­ks av. Hur tror du han­deln i Lyck­se­le ska få ett upp­sving?

– Jag tror att en ny eta­blering, som KappAhl blir, kan in­ne­bära ett upp­sving för hela stads­kär­nan. Kon­kur­rens kan vara nå­got väl­digt po­si­tivt. Själv­klart blir det till en början myc­ket fo­kus på det nya. Men våra kunder kommer ju även att be­söka an­dra bu­tiker.

Du har ti­digare jobbat på KappAhl i Avion i Umeå. Var­för lämnar du den tjänsten?

– Att en sån här chans dyker upp i ett fö­re­tag där jag trivs och vill ut­vecklas vidare händer inte ofta. I och med att jag läst vår in­terna ut­bildning vet jag hur svårt det kan vara och ibland kan man få vänta länge för att få möj­lig­heten. Jag har trivts bra på Avion och i Umeå så det blir lite som att lämna trygga fa­miljen för att själv fort­sätta ut­vecklas. Smärt­samt och superroligt på sam­ma gång.

Du kommer inte själv från Lyck­se­le el­ler är hem­vän­da­re. Var kommer du ifrån och vad känner du till om Lyck­se­le se­dan ti­digare?

– Jag kommer från Östersund. Jag hade inte varit i Lyck­se­le in­nan arbets­in­ter­vjun och känner inte till myc­ket för­ut­om de van­ligare turistdragplåstren.

Hur började din kar­ri­är inom fö­re­taget och hur länge har du jobbar inom kläd­ked­jan?

– Jag började jobba 2010 som ”sommarextra” i Östersund. Har se­dan jobbat på KappAhl MVG i Umeå, där­ef­ter Kapp­Ahl Avion Shop­ping se­dan gal­le­rians öpp­ning.

Fler och fler kö­per kläder på nätet. Hur mö­ter ni den kon­kur­rensen?

– Ge­nom att er­bjuda det som nätet inte kan – fak­tiska mö­ten med bu­tiks­per­so­nal och per­son­lig ser­vi­ce. Sen tror jag att få prova kläder di­rekt, se ex­akt ny­ans, kun­na känna på ma­te­ri­al och så vidare ändå är vik­tigt för väl­digt många vil­ket gör fy­siska bu­tiker ovär­der­liga.

Är det klart vil­ka bu­tiker som blir era gran­nar?

– Nej det är inte klart än.

Hur ska du fira påsken?

– Bland flytt­lå­dor i nya lä­gen­heten och bygg­damm på min nya ar­bets­plats men det kommer väl slinka ner en hel del påsk­cho­klad emel­lan­åt.

Annons
Annons
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten